DO Diaľkové ovládanie

DO je diaľkové ovládanie slúžiace k nastaveniu parametrov ČAS a DOSAH u výrobkov AZP Brno s.r.o., ktoré sú vybavené senzorovým snímačom. Nastavenie sa prevádza bez nutnosti demontáže a zásahu do vlastného zariadenia. Diaľkové ovládanie nie je súčasťou dodávky výrobkov AZP Brno s.r.o., musí byť objednané samostatne.

Parameter DOSAH je vzdialenosť, v ktorej začne senzor snímať ruky alebo telo – „ZÓNA SNÍMANIA“.

Parameter ČAS je dĺžka časového intervalu

 1. pri pisoároch a záchodov doba splachovania
 2. pri umývadlách doba, počas ktorej ešte tečie voda po opustení snímanej zóny (doba dobehu)
 3. pri systéme START – STOP doba, po ktorej dôjde k automatickému zastaveniu vody (doba otvorenia)

Uvedené parametre je možné nastavovať v krokoch

 • DOSAH v celkovom rozsahu 30 krokov
 • ČAS v celkovom rozsahu 20 krokov

Pri parametri ČAS zodpovedá 1 krok

 • 1 s pre pisoáre (všetky typy) a záchody
 • 0,2 s pre umývadlá
 • 5 s pre umývadlá a sprchy typu START – STOP

Nastavenie parametrov diaľkovým ovládaním DO

 • Elektroniky bez automatického nastavenia:

  Ovládanie namieriť zo vzdialenosti do 30 cm na okienko krytu snímača alebo snímacej hlavice zariadenia. Stlačením a držaním tlačidla ČAS alebo DOSAH sa mení hodnota zodpovedajúcej veličiny až do maxima. Začiatok zmeny parametra je avizované veľmi rýchlym zablikaním kontrolky na snímači (8 impulzov). Po tomto potvrdení sa už nesmie počas nastavovania meniť vzdialenosť ovládania od snímača. Hodnota veličiny sa mení po krokoch (ČAS celkom 20 krokov, DOSAH celkom 30 krokov). Zmena je indikovaná blikaním kontrolky v okienku krytu snímača alebo v snímacej hlavici. V pásme krokov 1-10 bliká dióda 1x, pásmo krokov 11-20 je indikované opakovaným dvojitým bliknutím a kroky 21-30 (iba DOSAH) trojitým bliknutím. Po prekročení maxima, ktoré je indikované blikaním kontrolky – 6 impulzov, sa hodnota nastavovanej veličiny vráti na minimum a opakuje sa jej zvyšovanie, pokiaľ je príslušné tlačidlo stále držané. Nastavovanie sa ukončí uvoľnením tlačidla a je potvrdené opäť veľmi rýchlym zablikaním kontrolky (3 impulzy).

 • Elektroniky s automatickým nastavovaním:

  Dosah elektroník sa nastavuje automaticky po zapnutí do napájania – diaľkovým ovládaním nie je možné dosah nastaviť.

  Nastavenie času je rovnaké ako u elektroník bez automatického nastavovania.

 • U elektroník napájaných 12 V je možné nastavenie previesť iba do 20 minút od zapnutia napájania. Ak sú elektroniky zapnuté dlhšie ako 20 min., je nutné pre nastavenie vypnúť a znovu zapnúť napájanie nastavovanej elektroniky.
 • Nastavenie batériových elektroník s automatikou je rovnaké ako nastavenie 12 V elektroník s automatikou.
 • Nastavenie batériových elektroník bez automatiky je možné previesť kedykoľvek, ovládanie je nutné držať dlhšie. Po stlačení príslušného tlačidla (dosah, čas) začne kontrolka na nastavovanom zariadení rýchlo slabo blikať. Po cca 5 s prejde nastavovaná elektronika do režimu nastavovania a od tohto okamihu sa nastavuje rovnako ako elektronika s napájaním 12 V, 50 Hz.

  Nastavenie nie je nutné potvrdzovať, uloží sa automaticky po skončení nastavovania a nemení sa ani pri vypnutí napájania.

  Pokiaľ sa pri stlačení tlačidla nerozsvieti kontrolka na diaľkovom ovládaní, je potrebné vymeniť batériu v ovládaní.

Pozor! Pri nastavovaní stlačiť vždy iba jedno z tlačidiel diaľkového ovládania, nie je možné meniť oba parametre súčasne!

Typ elektroniky

Stav kontrolky pri snímaní predmetu

Nastavenie pomocou DO

Na začiatku

V priebehu

Na konci

času

dosahu

je možné previesť

12 V, 50 Hz, bez automatiky

rozsvieti sa

svieti

zhasne

áno

áno

po zapnutí

12 V, 50 Hz, s automatikou

rozsvieti sa

bliká

zhasne

áno

nie

po zapnutí

6 V, DC, bez automatiky

blikne

nesvieti

blikne

áno

áno

kedykoľvek

6 V, DC, s automatikou

blikne 2 x

nesvieti

blikne

áno

nie

po zapnutí

Kódp výrobku Názov výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
1199 0100 00 Na požiadanie Na požiadanie
dosah 0 – 0,3 m
el. napájanie 12 V
napájací zdroj 1 ks batérie typu 23A, LI028
rozmery 60 x 28 x 8 mm
hmotnosť 12 g

Manual

Montážne návody